DinteATTT - Block_DinteAttt_PageBreadcrumb

 DinteATTT - Block_DinteAttt_Article_Toolbar

Thông báo: rà soát xử lý lỗ hổng bảo mật đối với các sản phẩm Microsoft theo công văn cảnh báo 426/CĐS-KHCN

 

Dựa trên cảnh báo trong công văn số 1261/CATTT-NCSC về “Lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 07 năm 2023” của Cục An toàn thông tin Bộ Thông tin truyền thông, Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường đã gửi cảnh báo đến đội ứng cứu sự cố và các đơn vị trong Bộ Tài nguyên và Môi trường theo công văn số 426/CĐS-KHCN.

 

Nội dung cảnh báo như sau:

 

Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ chỉ đạo và đôn đốc các đơn vị, bộ phận đảm bảo an toàn thông tin thực hiện ngay các biện pháp sau:

- Kiểm tra, rà soát và xác định các máy chủ sử dụng hệ điều hành Windows có khả năng bị ảnh hưởng. Thực hiện cập nhật các bản vá kịp thời để tránh nguy cơ bị tấn công (Thông tin chi tiết các lỗ hổng bảo mật có tại Phụ lục đính kèm văn bản số 1261/CATTT-NCSC ngày 17 tháng 7 năm 2023).

- Tăng cường giám sát và sẵn sàng phương án xử lý khi phát hiện có dấu hiệu bị khai thác, tấn công mạng; đồng thời thường xuyên theo dõi và cập nhật thông tin tại địa chỉ http://attt.dinte.gov.vn và nhóm tương tác ứng cứu sự cố của Bộ. Khi có dấu hiệu bị tấn công, cần thông báo ngay cho các đầu mối ứng cứu sự cố để triển khai các biện pháp ứng cứu.

 

 

 DinteATTT - Block_DinteAttt_TinTuc_LienQuan

 DinteATTT - Block_DinteAttt_Right